חיי עולם

פרשת שמיני

האם יש טעם הגיוני לדיני מאכלות אסורים ? · בריאות הגוף או הנפש? התורה איננה מדריך לדיאטה ולא לחיים טובים · מה עושים עם א-לוהים שאפשר תמיד להסביר אותו?

Find out more on the חיי עולם website.

Copyright 2018