חיי עולם

פרשת שמות

משמעות הגלות והגאולה

מזכירים יציאת מצרים בכל יום · יציאת מצרים כתבנית הגלות והגאולה בכלל·גלות איננה רק מצב *גיאוגרפי,אלא מהות פנימית·מתי מתחיל הגלות? ההכרה בגלות מאפשרת את הגאולה

Copyright 2018